2 Pułk Inżynieryjny
Dowódcy pułku

Dowódcy pułku

 

AKTUALNIE

płk mgr inż. Bogdan PROKOP od 02.12.2016r.


 

płk mgr inż. Marek WAWRZYNIAK od 07.10.2013r.

 

 

 

Marek WAWRZYNIAK płk mgr inż. urodził się 6 lipca 1971 r. w miejscowości Koło. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych w 1994 r. objął stanowisko dowódcy plutonu saperów w 12. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. W 1995 r. został przeniesiony do 3 Pułku Drogowo – Mostowego we Włocławku, gdzie pełnił służbę na stanowiskach: dowódcy plutonu, dowódcy kompanii drogowej, szefa sztabu batalionu drogowo – mostowego, szefa sekcji operacyjnej pułku i dowódcy batalionu pontonowego. Brał dwukrotnie udział w misjach: w V zmianie PKW w Iraku na stanowisku starszego oficera w sztabie MND CS oraz w XXXI zmianie PKW "UNIFIL" w Libanie na stanowisku Zastępca Dowódcy Kontyngentu. W 2011 r. został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 3. Batalionu Drogowo – Mostowego w Chełmnie oraz pełnił obowiązki Dowódcy Garnizonu Chełmno. Decyzją Szefa Sztabu Generalnego z dniem 9 kwietnia 2013 r. został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego. Z dniem 7 października 2013 r. objął stanowisko Dowódcy 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego.

 

 

 

 

 

 

płk mgr inż. Piotr SOŁOMONOW od 01.09.2012r.

 

 

Piotr SOŁOMONOW płk mgr inż. urodził się 26 kwietnia 1966 r. w Jeleniej Górze. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych w 1990 roku objął stanowisko dowódcy plutonu saperów w 19 batalionie saperów w Lęborku. W 1995 roku został przeniesiony do 3 pułku drogowo – mostowego we Włocławku, gdzie pełnił służbę na stanowiskach: dowódcy kompanii mostowej, szefa sztabu batalionu drogowo – mostowego oraz szefa sekcji S-3 pułku. Przez dwa lata służył w Dowództwie 1. Korpusu Zmechanizowanego w Bydgoszczy, jako specjalista wojsk inżynieryjnych. Od 2003 pełnił służbę w 5 pułku inżynieryjnym Szczecin - Podjuchy, jako dowódca batalionu inżynieryjnego. Brał dwukrotnie udział w misjach: w II zmianie PKW Irak w Sztabie Międzynarodowej Dywizji, jako specjalista Oddziału Wojsk Inżynieryjnych oraz jako dowódca X zmiany PKW w Afganistanie „Enduring Freedom”. W 2007 roku został przeniesiony do 16. Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu na stanowisko szefa wojsk inżynieryjnych dywizji. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 września został wyznaczony na Dowódcę 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego.

 

 

 

 

płk dypl. mgr inż. Artur TALIK od 19.09.2009r.

 

Artur TALIK płk dypl. mgr inż. Artur TALIK urodził się w 1966 w Nisku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, którą ukończył w 1990r. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 2 Brygadzie Saperów na stanowisku dowódcy plutonu. Od 1991r. do 1997r. służył w 12 Pułku Drogowo-Mostowym i 12 Pułku Komunikacyjnym na stanowiskach dowódcy plutonu i dowódcy kompanii. W latach 1997-1999 był słuchaczem Wyższych Studiów o kierunku dowódczo-sztabowym Wojsk Lądowych w AON, gdzie uzyskał tytuł oficera dyplomowanego. W tym samym roku ukończył studia magisterskie i uzyskał tytuł magistra ekonomii. Po ukończeniu AON pełnił służbę w Szefostwie Wojsk Inżynieryjnych DWLąd., gdzie zajmował stanowiska starszego oficera i specjalisty Oddziału Szkolenia. W 2003 roku uczestniczył w Kursie Taktyczno-Operacyjnym Oficerów Wojsk Inżynieryjnych w AON. W tym samym roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim. W 2004 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy Szefa Wojsk Inżynieryjnych DWLąd. W 2007 roku ukończył Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej i został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 3 pdm w Chełmnie. Od dnia 01.09.2012 roku na stanowisku Głównego Specjalisty w Szefostwie Inżynierii Wojskowej w Warszawie.

   

  

 

 

płk Marek SARNOWSKI od 26.07.2006r.

 

Marek SARNOWSKI  płk dypl. inż., ur. 18 czerwca 1957r. w Choceniu w kujawsko-pomorskiem. Jest absolwentem WSOWInż we Wrocławiu (1981) i AON w Warszawie (1994). Ukończył studia podyplomowe w WAT (1998), a w 2006r. Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne w AON. Ukończył także kursy w zakresie planowania, dowodzenia i kierowania strategiczno -operacyjnego wojsk lądowych w Szkole NATO w Oberammergau (Niemcy). Zawodową służbę wojskową pełnił w kraju na stanowiskach dowódczych od dowódcy plutonu do dowódcy batalionu, a także stanowiskach sztabowych w SWInż SG WP, 2 BSap, SWInż DWLąd i za granicą w Dowództwach Strategicznych NATO w Belgii (SHAPE, ACT). W ostatnim roku służby w strukturach sojuszniczych (2004/2005), jako ochotnik służył w natowskiej misji szkoleniowej (NTM-I) w Iraku. Po ukończeniu PSOS, od lipca 2006r. dowodzi 2. Pułkiem Komunikacyjnym. Od kwietnia do października 2008r. dowódca XXIX zmiany PKW UNIFIL w Libanie. Płk Marek SARNOWSKI obowiązki Dowódcy 2pk pełnił od 17.07.2006 roku.

   

  

 

  

  

płk Edward MISZCZAK od 07.08.2002r.

 

Edward MISZCZAK płk dypl. inż., ur. 27 lipca 1955 w miejscowości Mniewo, woj. poznańskie. W 1980 ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 2. Pułku Kolejowym w Inowrocławiu na stanowisku dowódcy plutonu montażowego, a następnie plutonu demontażowego. W latach 1982 do stycznia 1986 dowodził kompanią przygotowania elementów w batalionie mostów kolejowych. Od stycznia do lipca 1986r. pełnił służbę na stanowisku dowódcy kompanii pontonowej. W lipcu 1986 roku został skierowany na Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów. Po ukończeniu kursu objął stanowisko zastępcy dowódcy 2 batalionu kolejowego skąd został skierowany na Akademię Sztabu Generalnego, którą ukończył w 1990 roku. Po ukończeniu ASG objął stanowisko szefa sztabu zastępcy dowódcy batalionu mostów składanych. W latach 1990-1992 pełnił obowiązki na stanowisku starszego oficera operacyjnego. Wiatach 1992-1995 dowodził batalionem mostów kolejowych, następnie w okresie 1995-1996 dowodził 1 batalionem mostów składanych. W styczniu 1996 roku został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu -zastępcy dowódcy pułku. W latach 2000-2002 pełnił obowiązki zastępcy dowódcy pułku. Wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, umiejętność podejmowania decyzji oraz racjonalnego organizowania służby i pracy sprawiły, że 7.08.2003r. powierzono mu dowodzenie 2 Inowrocławskim Pułkiem Komunikacyjnym im. gen. Jakuba Jasińskiego, a od dnia 1.01.2003r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy. Po zakończeniu trzyletniej kadencji, w 2006r. przyjął obowiązki Szefa Oddziału Transportu i Ruchu Wojsk Dowództwa Wojsk Lądowych. Interesuje się wdrażaniem nowatorskich rozwiązań w zakresie budowy obiektów mostowych w różnych warunkach terenowych. Swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie efektywnie wykorzystał podczas budowy i odbudowy wielu obiektów mostowych. W 1999 roku ukończył Studia Podyplomowe na WAT w zakresie organizacji i zarządzania oraz w 2002 roku ukończył kurs taktyczno-operacyjny dowódców oddziałów. Tym zagadnieniom poświęca także najwięcej uwagi podczas treningów i szkolenia kadry zawodowej. Był dowódcą bardzo wymagającym. W dniu 7.11.2003r. za osiągnięcia w dowodzeniu pułkiem został mianowany na stopień pułkownika. 

    

  

 

płk Zbigniew KOŁODZIEJSKI od 25.01.1996r.

 

Zbigniew KOŁODZIEJSKI płk dypl. mgr, ur. 31 stycznia 1954r. w Lidzbarku Warmińskim. Jako absolwent Technikum Kolejowego w Olsztynie, w 1974r. rozpoczął służbę wojskową w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Po jej ukończeniu został skierowany do pełnienia służby w 2. Pułku Komunikacyjnym w Inowrocławiu. W pułku tym zajmował stanowiska d-cy plutonu, d-cy kompanii, szefa sztabu - z-cy d-cy batalionu. Dowodził Zgrupowaniami Polowymi w Wieruszowie i Węglińcu, gdzie uczestniczył w rozbudowie infrastruktury kolejowej kraju. W 1985r. zostaje skierowany do Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie. Po jej ukończeniu w 1988r. powrócił do 2pk w Inowrocławiu i został wyznaczony na stanowisko st. of. operacyjnym sztabu pułku, a następnie szefa sztabu - z-cą d-cy pułku. Jego osiągnięcia w służbie zyskały uznanie wśród przełożonych, za co został w 1995r. wyznaczony na stanowisko Dowódcy 2pk.  Przez blisko 7 lat dowodził pułkiem, a następnie został wyznaczony na Szefa Transportu i Ruchu Wojsk Dowództwa POW. Za zasługi w umacnianiu obronności kraju wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz licznymi medalami resortowymi.

 

 

 

 

płk Henryk CHOJNACKI od 2.08.1992r.

 

Henryk CHOJNACKI płk rez., ur. 7 września 1952r. w m. Barty woj. olsztyńskie. W okresie 31-letniej służby zajmował szereg odpowiedzialnych stanowisk w pionie dowódczym i logistycznym. Był między innymi dowódcą plutonu, kompanii oraz szefem sztabu batalionu w 2. Pułku Kolejowym w Inowrocławiu. W latach 1984-1985 pełnił służbę w Ośrodku Szkolenia Służb Komunikacji Wojskowej na stanowiskach dydaktycznych. W latach 1985-1992 w 2 pułku kolejowym był dowódcą batalionu, szefem sztabu i zastępcą dowódcy w 2. Pułku Kolejowym. Od 1995r. kierował Komendą Komunikacji Wojskowej w Gdańsku. W międzyczasie odbył praktykę oficera operacyjnego w Dowództwie Zgrupowania Jednostek Kolejowych i Drogowych. Służbę wojskową zakończył 10.01.2003r. W trakcie dowodzenia w jednostce oraz pracy dydaktycznej skutecznie realizował szereg złożonych i odpowiedzialnych zadań. Posiadał dużą wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności praktyczne. Cechowała go wytrwałość i konsekwencja w działaniu. Był oficerem operatywnym, energicznym i sprawiedliwym. Dobrym organizatorem pracy własnej i podwładnych. Skutecznie i mobilizująco oddziaływał na podległe zespoły ludzi, ciesząc się ich dużym szacunkiem i zasłużonym autorytetem. Za zasługi w umacnianiu obronności kraju wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi oraz licznymi medalami resortowymi.

 

 

 

 

płk Jerzy JAREMEK od 10.04.1990r.

Jerzy JAREMEK płk mgr. inż., ur. 27 września 1946r. w m. Koszarsko w Lubelskiem. Absolwent OSWInż. i Wojskowej Akademii Technicznej. Jako podporucznik rozpoczął służbę w 2. Pułku Kolejowym na stanowisku dowódcy plutonu kolejowego. Po ukończeniu WAT-u w 1975r. powrócił do pułku na stanowisko zastępcy d-cy szkoły podoficerskiej, a następnie został wyznaczony  na dowódcę batalionu kolejowego. W czasie służby w pułku dowodził samodzielnymi zgrupowaniami polowymi w Godkowie i Damasławku rozbudowując infrastrukturę komunikacyjną kraju. W 1980r. wyznaczony został na szefa sztabu a następnie zastępcę d-cy 3 warszawskiego pułku mostowego w Płocku. Za wzorowe wywiązywanie się ze swoich obowiązków w 1985r. został wyznaczony i objął obowiązki Komendantem Ośrodka Szkolenia Służby Komunikacji Wojskowej w Inowrocławiu. W 1990r został Dyrektorem 2 Wojskowych Zakładów Budownictwa Kolejowego, które przeformował w 2 Pułk Mostów Kolejowych i zostając jednocześnie jego dowódcą.  W trakcie dalszej służby pełnił obowiązki Szefa Oddziału Komunikacji, Szefa Oddziału Transportu w Krakowskim Okręgu Wojskowym oraz Zastępcy Szefa Sztabu Komendy Rejonu Logistycznego Kraków. Do rezerwy zwolniony został 30.04.2002r. W okresie pełnienia służby wielokrotnie wyróżniany m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pułku, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

   

  

 

  

ppłk Roman PAWLAK od 14.06.1988r.

 

Roman PAWLAK ppłk dypl. inż., ur. 13 czerwca 1952r. w Bydgoszczy.  Zgodnie z zainteresowaniami po ukończeniu Technikum Kolejowego w Bydgoszczy, w 1971r. rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Jako jej absolwent otrzymuje przydział do 10 pk w Przemyślu, gdzie kolejno pełni funkcję d-cy plutonu, d-cy kompanii i z-cy d/s tech dowódcy batalionu. Za osiąganie wysokich wyników w szkoleniu i umiejętności w dowodzeniu zostaje skierowany w 1980 do Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie, którą ukończył w 1983r. Powraca do 10pk i obejmuje stanowisko st. of. operacyjnego, a następnie szefa sztabu – z-cy dowódcy pułku. W 1988 zostaje wyznaczony na Dowódcą 2pk w Inowrocławiu. Dowodzi pułkiem w trudnym okresie, kiedy zostaje on przekształcony w II Wojskowe Zakłady Budownictwa Kolejowego. Od 1990r. służy w strukturach organizacyjnych transportu POW. Swe umiejętności fachowe wykorzystywał dowodząc Zgrupowaniami Polowymi w Hrubieszowie i Zamościu podczas budowy Linii Hutniczo –Siarkowej oraz na ZP Wrocław, przy modernizacji Magistrali Kolejowej Wrocław-Porty. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz wieloma medalami resortowymi.    

  

   

 

  

płk Ryszard DOMAŃSKI od 09.08.1983r.

Ryszard DOMAŃSKI płk w st. spocz. mgr inż. ur.15 września 1943r. w Krakowie. Jako absolwent Technikum Wodno – Melioracyjne  Toruniu w 1963r. wstąpił do Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, którą ukończył w 1966r. Po jej ukończeniu pełnił służbę w 12 Batalionie Mostów Składanych i 8 Pułku Mostów Drogowych i Kolejowych w Grudziądzu na stanowiskach: d-ca plutonu, z-ca d-cy komp. ds. budowy, d-ca komp. mech. robót most. drog., z-ca d-cy zgrup. mostów drog. ds. techn. W 1973r. ukończył Wydział Budownictwa Lądowego, specjalność: budownictwo miejskie i przemysłowe w Politechnice Poznańskiej w Poznaniu. W 1978r. jako absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, specjalność: drogi i mosty, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie został skierowany do  2. Pułku Kolejowego w Inowrocławiu, gdzie poprzez stanowiska: d-cy 1 bat. kolej., st. inż. służb technicznych, szefa służb technicznych – z-ca d-cy pułku, w 1983r. został wyznaczony jego Dowódcą. W latach 1988-1999 pełnił służbę poza resortem ON, w Departamencie Spraw Obronnych Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. W 1998r. ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W 1999r. odszedł na własną  prośbę ze służby wojskowej. W okresie służby wojskowej kierował pracami na rzecz gospodarki narodowej, m.in. w latach 1970–1972 przy przebudowie skrzyżowania tzw. „kaponiery” w Poznaniu, oraz przy budowie obiektów mostowych zlokalizowanych na Centralnej Magistrali Kolejowej i infrastruktury transportowej Huty Katowice w latach 1974-1976. Był koordynatorem przygotowania krajowego systemu transportowego do funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń oraz jego dostosowanie do standardów NATO, uczestnicząc od 1987r. do 1988r. w pracach Rady Europejskiego Transportu Śródlądowego NATO. Doświadczenie nabyte w wojsku z pożytkiem wykorzystuje w pracy w cywilu.  W latach 1999-2002 pracuje w strukturach samorządu terytorialnego jako wiceprezydent i prezydent Miasta Inowrocławia, a od 2003r. prowadzenie działalności gospodarczej głównie w zakresie doradztwa gospodarczego i nadzoru inwestorskiego. Za zasługi w umacnianiu obronności kraju wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz licznymi medalami resortowymi. 

 

 

  

 

  

płk Tadeusz HANOWSKI od 14.01.1978r.

 

Tadeusz HANOWSKI płk mgr inż. rez., ur. 20 lipca 1944r. w Ułaszkowcach, woj. tarnopolskie. W okresie długoletniej służby wojskowej zajmował kierownicze, odpowiedzialne stanowiska w jednostkach organizacyjnych komunikacji wojskowej. Pełnił obowiązki dowódcy batalionu mostów kolejowych 12 pk w Tarnowskich Górach. W latach 1978-1983 pełnił obowiązki dowódcy 2 pk w Inowrocławiu. Następnie został wyznaczony na szefa sztabu -zastępcy oraz dowódcy ZJKiD w Modlinie, a od 1999 roku zastępcy szefa Służby Komunikacji Wojskowej Głównego Kwatermistrzostwa WP. Do końca zawodowej służby wojskowej pełnił obowiązki zastępcy szefa Zarządu XVI Komunikacji Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W 1966r. ukończył Oficerską Szkołę Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, a w 1974r. W 1977r. ukończył kurs dowódców pułku w ASG w Rembertowie oraz kurs Przeszkolenia Szczebla Operacyjnego w 1982r. Posiada uprawnienia projektowe i budowlane w zakresie dróg i mostów. Współpracował z resortami transportu i gospodarki. Dowodził Zgrupowaniami Polowymi w Maczkach k/Dąbrowy Górniczej, Wrocławiu, Lesznie, Puławach oraz w Warszawie – Olszynka przy budowie Dworca Centralnego. Wniósł twórczy wkład w przygotowanie i rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej kraju na potrzeby obronne. Za wzorową służbę i pracę został odznaczony Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi, a także wieloma medalami i odznakami resortowymi. 

    

  

 

  

płk Alojzy PACYNA od 12.11.1974r.

Alojzy PACYNA płk rez., ur. 10 czerwca 1935r. w Halembie, zm. 20 października 2009r. we Wrocławiu. Służbę wojskową rozpoczął w 1953r. w Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Po jej ukończeniu skierowany został do 7 batalionu wojsk kolejowych we Wrześni na stanowisko dowódcy plutonu. Od maja 1957r. jego służba związana była z 2. Pułkiem Kolejowym w Przemyślu, a później w Inowrocławiu. Pełnił służbę w pionie technicznych, w pułku kolejowym w Przemyślu, do stanowiska z-cy dowódcy d/s technicznych włącznie. W 1971r. zostaje skierowany do Inowrocławia na stanowisko szefa sztabu z-cy d-cy pułku, a w 1974r. otrzymuje nominacje na stanowisko Dowódcy 2. Pułku Kolejowego. Po czterech latach dowodzenia pułkiem przeniesiony zostaje na stanowisko z-cy dowódcy d/s liniowych w Dowództwie Zgrupowania Jednostek Kolejowo-Drogowych w Modlina. Od 1989r. zaczyna pełnić służbę w Kwatermistrzostwie a następnie Logistyce Śląskiego Okręgu Wojskowego na stanowisku szefa służby komunikacji wojskowej, a później szefa oddziału komunikacji.  Po 42-letniej służbie wojskowej w 1995 roku rozstaje się z mundurem. W czasie służby zadania wynikające z obowiązków oraz stawiane doraźnie przez przełożonych realizował zawsze z pełnym zaangażowanie, osiągając systematycznie wysokie oceny za swoją pracę. Główny wysiłek podczas ostatnich lat służby skupiał na zabezpieczeniu przewozów wojskowych transportem kolejowym oraz organizacją i działaniem okręgowej grupy kierowania ruchem wojsk. We wszystkich poczynaniach zawsze kierował się dobrem służby, nie tracił z pola widzenia spraw i problemów życiowych podległych żołnierzy. Prezentował wysoki poziom wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Nigdy nie uchylał się od odpowiedzialności za podjęte decyzje. Dbał o honor i godność osobistą oraz autorytet wojska w środowisku cywilnym.Za uzyskiwanie wysokich wyników w działalności służbowej był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

   

  

 

  

   

płk Ryszard ŚWIETLIK od 17.07.1972r.

Ryszard ŚWIETLIK płk w st. spocz., ur. 1929r. w Łącku. Służbę wojskową rozpoczął w Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Po jej ukończeniu skierowany został do 2 pk w Inowrocławiu, gdzie zajmował stanowiska d-cy plutonu, d-cy kompanii. W 1959r. zostaje d-cą batalionu w 2 pk, a następnie służy w Szefostwie Wojsk Komunikacji Wojskowej w Warszawie. Jego umiejętności i doświadczenie oraz predyspozycje dowódcze zyskały uznanie wśród przełożonych. W 1972r. zostaje wyznaczony na stanowisko Dowódcy 2 pk w Inowrocławiu. Od 1974 pełnił obowiązki z-cy d/s. technicznych w Dowództwie Zgrupowania Jednostek Kolejowych i Drogowych w Modlinie.

    

  

 

  

płk Jan CZERNIAK od 29.04.1971r.

Jan CZERNIAK  płk w st. spocz., ur. 9 stycznia 1923r. w Miedzeszynku k. Warszawy. Wychował się i uczęszczał do szkół w Próżanie na Polesiu. We wrześniu 1939 r. w Harcerskim Pogotowiu pełnił służbę na punkcie obserwacyjno-meldunkowym w systemie OPL kraju. 11 listopada 1939r. zaprzysiężony w tajnej drużynie harcerskiej, a od jesieni 1941r. w Związku Walki Zbrojnej AK. W latach 1942-1945 przebywał na przymusowych robotach w Konigsbergu w Prusach Wschodnich. Po wojnie organizował harcerstwo oraz ukończył szkołę średnią w Górze Śląskiej. Do Wojska Polskiego wstąpił ochotniczo w 1947r. W latach 1949-1965 pełnił służbę na stanowiskach dydaktycznych w szkolnictwie wojskowym, a w latach 1965-1981 na stanowiskach dowódczo-sztabowych, w tym zastępcy i dowódcy 2. Pułku Kolejowego w Inowrocławiu, a następnie szefa wydziału operacyjnego w Dowództwie Zgrupowania Jednostek Kolejowych i Drogowych w Modlinie. Wspaniały i wybitny sportowiec, w latach 1947-1954 czołowy lekkoatleta Wojska Polskiego. Po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w październiku 1981r. wstąpił do ZBŻZiOR WP. Od 1985r. pełni funkcję prezesa koła ZBŻZiOR WP, a od 2010 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Inowrocławiu. Wyróżniony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem „Pro-Memoria” oraz honorową odznaką i wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZBŻŻiOR WP.

 

 

 

   

płk Jerzy ŁYSAK od 10.10.1959r.

 

Jerzy ŁYSAK  płk w st. spocz. ur. 8 sierpnia 1927r. w Rabce. W 1950 roku ukończył Oficerską Szkołę Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu i został skierowany do nowo powstałego 5 batalionu wojsk kolejowych w Darłowie na stanowisko dowódcy plutonu mostowego w 30 szkolnej kompanii kolejowej. Rok później został przeniesiony do 3 batalionu wojsk kolejowych w Przemyślu na stanowisko dowódcy Szkoły Podoficerskiej, a następnie na stanowisko szefa sztabu tego batalionu. W 1954 wraca do Darłowa na stanowisko dowódcy 5 batalionu wojsk kolejowych. W wyniku redukcji w Wojsku Polskim w 1955r. dowodzony przez niego batalion został rozformowany, a on powraca do Przemyśla na stanowisko dowódcy 3 batalionu wojsk kolejowych. W 1957r. rozkazem dowódcy Warszawskiego OW zostaje odpowiedzialny za sformowanie 2. Pułku Wojsk Kolejowych w Przemyślu, na bazie 3 batalionu wojsk kolejowych w Przemyślu i 7 batalionu wojsk kolejowych we Wrześni. Po zakończeniu formowania wyznaczony na stanowisko z-cy dowódcy ds. liniowych w tym właśnie pułku. W 1958r. w ramach wyróżnienia skierowany na roczny kurs do Akademii Sztabu Generalnego, a po jego ukończeniu wyznaczony na dowódcę 2. Pułku Wojsk Kolejowych. W 1960 roku dyslokuje pułk z Przemyśla do Inowrocławia, gdzie dowodzi nim przez następne 11 lat tj. do 1971 r. W tym czasie dowodzony przez niego pułk wykonuje szereg zadań na rzecz GN w zakresie budowy linii kolejowych i mostów, godnym uwagi jest budowa kolejowo-drogowego mostu pływającego przez Wisłę typu NŻM-56 w Kwidzynie. Następnie zostaje szefem oddziału operacyjno – szkoleniowego w Dowództwie Wojsk Kolejowych i Drogowych w Modlinie. W 1972r. przeniesiony zostaje na stanowisko Szefa Przewozów Wojskowych w Szczecinie.W 1980r. zostaje wyznaczony na Szefa Przewozów Wojskowych w Krakowie. Ze służbą wojskową pożegnał się w 1989 roku. W roku 1995 zostaje Ojcem Chrzestnym sztandaru 2. Pułku Komunikacyjnego w Inowrocławiu. Za długoletnią służbę dla Ojczyzny został wyróżniony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma odznaczeniami wojskowymi i resortowymi.

 

  

 

  

płk Kazimierz WAWRZYNÓW od 19.04.1957r.

 

Kazimierz WAWRZYNÓW płk w st. spocz. ur.18 lutego 1922r. w Rosochowaczu, pow. Skałat, woj. tarnopolskie. Ojciec Szczepan, matka Eleonora z Myślickich byli rolnikami. We wrześniu 1939 znalazł się na terenach zajętych przez Armię Radziecką. Działalność konspiracyjną rozpoczął w sierpniu 1942 składając przysięgę w Armii Krajowej. Od 06.04.1944 rozpoczął służbę w Wojsku Polskim w Sumach w Związku Radzieckim. Dostał przydział do 4 samodzielnego batalionu kolejowego, a następnie na różnych stanowiskach w sztabie komunikacji 1 Armii WP, w którym służył do końca II wojny światowej. Po jej zakończeniu wojny był organizatorem 10 Ekspozytury Transportu Wojskowego, a w listopadzie 1948r. przeniesiony do Dowództwa Okręgu Wojskowego V na stanowisko starszego pomocnika szefa oddziału komunikacji wojskowej. Do stopnia podporucznika został awansowany 17.12.1946 roku. W 1950 został skierowany na Kurs Doskonalenia Oficerów przy OSWInż. we Wrocławiu. Od 1951 do 1957 zajmował stanowisko starszego pomocnika szefa wydziału szkolenia w Sztabie Generalnym WP. W 1957 otrzymał zadanie sformowania 2. Pułku Kolejowego w Przemyślu, którego był dowódcą do 10.12.1959. Następnie został wyznaczony dowódcą 1 Brygady Wojsk Kolejowych. W 1968 przyjął obowiązki Szefa Przewozów Wojskowych przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Gdańsku, skąd odszedł 30.09.1975 do rezerwy w stopniu pułkownika. Za swą służbę wyróżniony m.in.: srebrnym medalem Zasłużony na Polu Chwały, medalami: za Warszawę, Odrę i Nysę, Bałtyk i za Berlin, Krzyżem Armii Krajowej i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto na swym koncie posiada Order Wojny Wyzwoleńczej II stopnia.

  

 

  

 

 

  

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 2876898 gościem na naszej stronie